หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ.คอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ตู้ ปณ.๑๔ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐) โทร.๐ ๕๓๖๘ ๗๒๐๑ โทร.ทหาร ๓๐๓ ๑๙๒๐ , ๓๐๓ ๑๙๑๗ Email: afdc_mdu36@hotmail.com
ข้อมูลหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
รายนามผู้บังคับหน่วย
ภารกิจ / การจัด
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมร่วมส่วนราชการอื่น
กิจกรรมภายในหน่วย
งานประชาสัมพันธ์
ทำเนียบกำลังพล
แผนงานหลัก
๘ แผนงาน
งานสร้างทางคมนาค
งานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ
งานพัฒนาแหล่งน้ำ
งานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ
งานสาธารณสุข
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
งานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ
Link
กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรมอุตุนิยมวิทยา
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่สะเรียง
นสพ.เดลินิวส์
นสพ.มติชน
นสพ.ไทยนิวส์
นสพ.เชียงใหม่นิวส์
คลังข้อมูลสภาพน้ำ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เคเบิ้ล / ทีวี
กิจกรรมชมรมนักเรียนทหาร
นพค.36 สนภ.3 นทพ.
 
 
 
 

เมื่อ 16 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดมหกรรมของดีชุมชนท้องถิ่น เทศกาลเยือนแผ่นดินรอยต่อสามจังหวัดชายแดนตะวันตก "เมืองในเงา" ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการเกี่ยวและไถกลบตตอซังข้าว เพื่อลดการเผาฟางข้าวในพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันปัญหาหมอกควันของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ.น้ำดิบ ม.1 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน, ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอบรมชี้แจงวินัยกำลังพลเรื่องการลงโทษทางวินัย การพักราชการ ของข้าราชการ ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 12 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. โดยมี นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 12 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. ประจักษ์ แสงจันทร์ผ่อง ผช.กตป.สปช.ทหาร/หน.คณะชุดตรวจ สปช.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ณ พื้นที่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย, ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม, ต.ปางหมู และ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 9 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ อำเภอสบเมย และราษฎรคณะศรัทธาวัดแม่สวด จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระธาตุเจดีย์ เพื่อบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป โดยมี นาย ผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธาน ณ วัดแม่สวด บ.แม่สวด ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 8 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ อบต.แม่คะตวน และราษฎรคณะศรัทธาวัดผาผ่า จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดผาผ่า เพื่อบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป ณ วัดผาผ่า บ.ผาผ่า ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 7 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ อบต.แม่คะตวน และราษฎรคณะศรัทธาวัดคอนผึ้ง (นพค.36ฯ อุปถัมภ์) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคอนผึ้ง (นพค.36ฯ อุปถัมภ์) เพื่อบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป ณ วัดคอนผึ้ง (นพค.36ฯ อุปถัมภ์) บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 25 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ประจำเดือน ต.ค.62 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล และเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ "5 โต" ณ วัดผาผ่า บ.ผาผ่า ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 24 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นาย จารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม สวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 23 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยะมหาราช" โดยในช่วงเช้า พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และในช่วงค่ำ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมชมวีดีทัศน์ "ปิยะมหาราชรำลึก" โดยมี นาย ผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม บ.แม่เกาะ ม.3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 22 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตการปลูกข้าว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.36 สนภ.3 นทพ. เพื่อให้กำลังพลได้รู้จริงลงมือปฏิบัติจริง และเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้รู้ถึงบุญคุณของข้าวอย่างแท้จริงและยั่งยืน ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 22 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 18 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย โดยมี พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารนักพัฒนา นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 18 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแม่สวด บ.แม่สวด ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2562 และคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ (อ.ก.บ.จ.) โดยมี นาย สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 17 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสำนึกถึงบทบาทหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ รักษาความสงบ เรียบร้อยแก่ประชาชน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สภ.สบเมย บ.แม่สวด ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 16 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อให้กำลังพลมีการตื่นตัวในการทำงาน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตามนโยบายรัฐบาล ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 15 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 13 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิด "งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562" โดยมี นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี ณ อบต.แม่คง บ.ทุ่งแล้ง ม.1 ต.แม่คง และ ลานหน้า สภ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 13 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. นำกำลังพล นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีทำบุญพระราชกุศลวางพวงมาลาถวายบังคม พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ โดยมี นาย ผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม บ.แม่เกาะ ม.3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 9 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญ พระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.36 สนภ.3 นทพ. ครบรอบปีที่ 43 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ที่ตั้ง นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 26 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นาย สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เมือ 26 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี 2561 จำนวน 19 ทุน แบ่งเป็น ทุนระดับสามัญศึกษา 16 ทุน, ระดับอาชีวศึกษา 1 ทุน และระดับอุดมศึกษา 2 ทุน เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้มีรายได้น้อย และส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย ณ อาคารตรีทอง นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 25 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกยิงปืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้กำลังพลมีความคุ้นเคยในการใช้อาวุธ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อาวุธอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ณ สนามยิงปืนระยะ 1,000 นิ้ว กรม ทพ.36 ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 20 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ "ร้อยดวงใจมุฑิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ บ.ห้วยสิงห์ ม.4 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 19 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระ ให้การสนับสนุน อบต.ท่าผาปุ้ม ในการขนย้ายท่อประปาเก่าที่ไม่ถูกไฟป่าเผาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จาก บ.แม่เกาะ ม.3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่ บ.ท่าผาปุ้ม ม.1 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 19 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ดำเนินการฝึกขับเรือท้องแบนให้กับกำลังพล ประจำเรือ และชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.36ฯ เพื่อให้มีประสบการณ์ ความชำนาญ และพร้อมให้การ ช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยหรือได้รับการร้องขอ ณ อ่างเก็บน้ำ บ.ห้วยทราย ม.5 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ห้วงวันที่ 9 - 17 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมกับ อบต.แม่คะตวน และ ทพ.36 ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้กับ นาย ละก่าง ตาแก้ว ราษฎรหมู่บ้านคอนผึ้ง ซึ่งมีฐานะยากจน และหน่วยฯ ดำเนินการจัดรถยนต์รับ - ส่ง ด.ญ. จินต์จุฑา ตาแก้ว นักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) บุตรของ นาย ละก่าง ตาแก้ว เพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประจำทุกเดือน ณ บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ อบต.แม่คง พร้อมทั้งจัดวิทยากรให้ความรู้ และสนับสนุนยานพาหนะในการรับ - ส่ง ผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมี นาย เฉลิม ปวงคำคง รองนายก อบต.แม่คง เป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารตรีทอง นพค.36 สนภ.3 นทพ. บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 13 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีของนักศึกษา กศน.อ.สบเมย เพื่อเชื่อมความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี นาย ผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอสบเมย บ.แม่สวด ม.1 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 11 ก.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดการฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาล เบื้องต้น, การช่วยชีวิตฉุกเฉิน และเครื่องกระตุกหัวใจ AED ให้กับกำลังพลของหน่วยฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่คะตวน โดยได้รับสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลสบเมย เพื่อให้กำลังพลของหน่วยฯ และ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่คะตวน ได้มีความรู้ มีทักษะ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นและใช้เครื่องกระตุกหัวใจ AED ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ อาคารตรีทอง นพค.36 สนภ.3 นทพ.บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ติดต่อ ตู้ ปณ.14 บ.คอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5368 7201 E-mail afdc_mdu36@hotmail.com
นพค.36 สนภ.3 นทพ. จัดรายการวิทยุ : FM 90.5 MHz
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 17.00 น. ณ สวท.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 
©2553 : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36  สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ : ร.อ. ไชยา อัมพวา นกร.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
ผู้ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ : พ.อ.อ. สุทธิชัย วงค์ศรี ฝยข.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562
พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ.นทพ.
พล.ต. ดำรงค์ คงเดช
ผอ.สนภ.3 นทพ.
พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช
ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.
กลุ่มทอผ้าต่ากีญะ
การพัฒนาที่ตั้งหน่วย

ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนพค.36 สนภ.3 นทพ.

การผสมเทียมโคและรักษาพยาบาลสัตว์

 
นขต.นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
สำนักงานทหารพัฒนา
สำนักงานสนับสนุน
สนภ.3 นทพ.
นพค.31 สนภ.3 นทพ.
นพค.32 สนภ.3 นทพ.
นพค.33 สนภ.3 นทพ.
นพค.34 สนภ.3 นทพ.
นพค.35 สนภ.3 นทพ.
วส.914 สนภ.3 นทพ.
ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.
สาระน่ารู้ทั่วไป
ศาสตร์พระราชา
ไทยแลนด์ 4.0
ข่าวหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอกทูเดย์